15.03.2019 - Sidst redigeret - 15.03.2019

Regler for ledsagelse

Ledsagelse

Regler for ledsagelse, jf. § 45 eller § 97 i lov om social service.

 

 

 

 

Borgeren kan benytte sig af de forskellige ledsagere, som er ansat under ledsagerordningen. Det gør det muligt, at få ledsagelse til aktiviteter selvom en eventuel vanlig ledsager ikke har mulighed for at ledsage. Borgeren kan også selv finde en person, som kan ansættes til at varetage ledsagelsen.

 

En ledsager kan kun ledsage 1 borger pr. gang.

 

Ledsageren har tavshedspligt.

 

Ledsageren må:

Ledsageren må hjælpe borgeren gå- og køreklar. Det vil sige, at hjælpe med kørepose, udefodtøj, overtøj, evt. finde indkøbspose eller andet. Ledsagelse er udelukkende til aktiviteter, som borgeren selv bestemmer indholdet i.

 

Som en del af ledsagelsen må ledsageren være behjælpelig med indkøb, alm. dagligdags – eller mere specielle eller personlige indkøb. Indkøbene skal på forsvarlig vis kunne transporteres af borger og ledsager.

 

Ledsageren må yde hjælp i forbindelse med af- og påklædning ved ledsagelse til aktiviteter, der kræver dette (f.eks. svømning). Opgaven skal kunne løses af én person og uden brug af hjælpemidler. Ledsagelsen omfatter ikke, at ledsageren opholder sig i bassinet.

 

Ledsageren må yde støtte og hjælpe ved forflyttelse f.eks. fra kørestol til transportmiddel, anden stol eller lign. Ledsageren må støtte ved toiletbesøg.

 

Ledsageren må skubbe kørestolen, støtte ved gang med og uden hjælpemidler, hjælpe i forbindelse med spisning – evt. udskæring af maden og lign.

 

I forbindelse med ledsagelse i weekend- og ferieophold kan der tilbydes ledsagelse, dog efter en konkret vurdering. Der skal være opsparet timer til ledsagelse med overnatning. Med udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov for støtte, afklares muligheden for ledsagelse, når dette er over flere dage. Behov for forflytninger, hjælp i forbindelse med spisning, af- og påklædning, toiletbesøg og i det hele taget, det at færdes alene, skal indgå i vurderingen. Udgangspunktet er, at ledsagelsen kan udføres med højst 16 timer pr. døgn

 

Aftale om ledsagelse:

Aftaler om ledsagelse skal aftales 2 dage før, men kan aftales med kortere varsel, hvis ledsageren kan.

 

I forbindelse med aflysning fra borgeren af ledsageopgaven, skal ledsageren have besked senest 4 timer før mødetidspunktet. Hvis tidsfristen overskrides vil timerne blive anført som forbrugt hos borgeren og afregnet som løn for ledsageren.

 

Afbud til borgeren ved f.eks. sygdom, skal ske hurtigst mulig.

 

 

 

Opsparing af timer:

Timer kan opspares af borgeren, dog max 90 timer i ”banken”, og max for 6 mdr. Timer der anvendes, fratrækkes af de nyeste bevilligede timer.

 

Forsikring:

Ledsageren er i arbejdstiden omfattet af kommunens forsikring.

 

Ved udlandsrejser:

Ledsageren skal medbringe en særlig udarbejdet rejseforsikring i fysisk form. Denne udarbejdes af Kolding Kommune ved henvendelse til ”Ledsageordningen”.

Derudover skal ledsageren selv have en rejseforsikring som dækker i fritiden under rejsen, og medbringe sit blå sygesikringsbevis.

 

 

Transport og andre udgifter under ledsagelsen:

Billetter, transport og lignende bestilles af borgen, eller af bostedet/værge.

 

Borgeren som har ledsagebevillingen, afholder udgifter til:

Egne og ledsagerens udgifter til befordring

Egne og ledsagerens udgifter til fortæring, entre, billetter o. lign.

Der kan ansøges om et ledsagerkort hos Danske Handicaporganisationer på:

www.handicap.dk  

Af denne hjemmeside fremgår også hvor ledsagekortet kan benyttes.

                                                                                       

Ledsageren må køre borgerens bil, hvis ledsager har kørekort.

(Ansvar ved uheld og skader påhviler ejeren af bilen og ejerens forsikring.)

Ikke alle ledsagere har kørekort.

 

Ledsageren skal ikke tilbyde transport i sin egen bil. Hvis en sådan aftale etableres mellem borger og ledsager, er det en privat aftale, som er Kolding Kommune uvedkommende. Det er således ledsagerens eget ansvar, at undersøge sin forsikringsdækning for bilen på ting og personer forud for tilbud om, at transportere en borger i egen bil under arbejdet som ledsager.

 

 

Ledsageren må ikke:

 • Udføre personløft alene.

 • Udføre personlig bistand i hjemmet, f.eks. lægge i seng, klippe negle osv.

 • Udføre husligt arbejde i hjemmet – rengøring, vande blomster m.m.

 • Påføres udgifter i forbindelse med ledsagelse.

 • Indtage øl, vin eller spiritus på arbejde som ledsager.

 • Give eller modtage gaver.

 • Give medicin, give mad via sonde, bleskift eller nedre hygiejne efter toiletbesøg.

 • Have ansvar for f.eks. personer eller hunde, der er ifølge med borgeren eller i borgerens varetægt.

 • Deltage i konsultation/møder med læge, advokat, bank eller lignende

 • Være eller blive bekendt med borgerens pinkoder til id eller kort.

 • Have ophold i hjemmet, hjælpe med computer, lave mad, høre musik, se tv eller lignende.

 • Have ansvar for borgerens penge eller købe billetter o.l.

Ovenstående liste er IKKE udtømmende. Ledsageren opfordres til at kontakte Ledsageordningen, hvis der er noget, han/hun er i tvivl om, eller der er noget, vedkommende gerne vil have drøftet.